1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว
1.1บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทฯ จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ ที่เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
1.4เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการหรือขณะใช้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึงนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทฯ บังคับใช้ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะแล้วในเรื่องการรวบรวม ประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร
1.5 การคลิกยอมรับ หรือการเข้าตรวจสอบ เช่น “การลงทะเบียน”หรือ “ข้าพเจ้า ยินยอม หรือยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดโดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)” หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของwww.amarinbooks.com หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือยอมรับและเข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านจะปฏิบัติ หรือให้บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวและให้ถือว่าท่านได้ยอมรับในการรวบรวม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และให้บริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
1.6 บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.amarinbooks.com หรือที่อื่นที่เหมาะสม และเห็นได้ง่ายและ/หรืออาจมีการแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมล ขณะที่ท่านใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือการเข้าใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มด้วย
ทั้งนี้ ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งท่านทางช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น ท่านควรตรวจสอบอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือนเพื่อตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้กับการประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.8 ท่านสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูได้โดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีกับบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทาง www.amarinbooks.com

1.9ท่านมีสิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้
ก. สิทธิที่จะขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข. สิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ค. สิทธิที่จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (นิรนาม)หรือถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
ง. สิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
จ. สิทธิที่จะคัดค้านไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฉ. สิทธิที่จะโอนย้ายข้อมูลหรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวนั้นเพื่อใช้ในบริการของบุคคลอื่น
ช. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
1.10 การใช้สิทธิตามข้อ 1.9 อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการ และ/หรือท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน
2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลที่มีความชัดเจนหรือสามารถระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงแล้วสามารถระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่ชัด
2.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากท่าน ดังต่อไปนี้
ก. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด
ข. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
ค. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
ง. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ
จ. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่นเบราเซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
ฉ. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
ช. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใดๆ ของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้
ก. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้และยินยอมรับเงื่อนไขการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
ข. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใดๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม
ค. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
ง. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัทฯ
จ. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม
ฉ. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางบริการภายใน หรือแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล
2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้บริษัทฯ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ
2.5 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ หรือต่อมาได้ยกเลิกความยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ แก่ท่านได้
2.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้
2.7 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลภายนอกแก่ทางบริษัท ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันแล้วว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้น หรือที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง สมัครสมาชิก หรือใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกในwww.amarinbooks.com ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)โดยผ่านทางช่องทางบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน บัญชีอื่นหรือการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกใน www.amarinbooks.com ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)กับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่านหรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสมัครและใช้งานสมาชิกใน www.amarinbooks.com ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบอื่น บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการและบริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผลจากท่าน บริษัทฯ จะนำไปใช้หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ข. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ
ค. การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ
ง. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่จำหน่ายโดยบริษัทฯในการนี้บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
จ. เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน
ฉ. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ช. ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี)
ซ. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์
ฌ. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
ญ. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์มเเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้บริการ
ฎ. เพื่อระบุจำนวนผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม
ฏ. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผ่าน Advertising Platform อาทิเช่น Facebook, Instagram, Google, Line
ฐ. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
ฑ. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปรโมชั่น กิจกรรมผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์, Website, Facebook, Google, Line, Instagram, Twitter, Youtube, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM), SMS, จดหมาย, แผ่นพับ, ใบปลิว
ฒ. ตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กล่าวมานี้
3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดระยะเวลาโดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใน www.amarinbooks.com บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายจากทางบริษัทฯ และจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ
3.4 บริษัทฯ อาจเปิดเผยและ/หรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและ/หรือ บริษัทในเครืออมรินทร์ (บริษัท อมรินทร์บุ้คเซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัทอื่นๆ ที่จะประกาศรายชื่อบริษัทในเครืออมรินทร์และพันธมิตรอื่นใด ในเว็บไซต์ของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.amarin.co.th เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามและบริษัทในเครือบริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เก็บ ใช้ เปิดเผย หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันและขอรับรองรองว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
4. การเพิกถอนความยินยอม การให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านบน
4.2ขอให้ท่านโปรดทราบว่าหากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือทำการร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆแก่ท่านได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีอยู่กับท่านได้ และการเพิกถอน การลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือการบริการใดแก่ท่านหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฏหมายและการเยียวยาใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้

5. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยเข้าบัญชีของท่านเพื่อไปยังที่แพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนนี้
5.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับทางบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.1 หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทฯ ได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 12 เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตามคำขอของท่าน บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของท่าน
6.2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกไว้ และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่าน
6.3 บริษัทฯ จะตอบกลับตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด หากทางบริษัทฯ ไม่ตอบกลับคำขอของท่านภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วันทำการนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ส่งคำขอบริษัทฯ จะเเจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆได้ หรือไม่สามารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านได้ บริษัทฯ จะแจ้งท่านให้ทราบถึงสาเหตุที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ เว้นแต่ กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่าน

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพและทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น
ก. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ข. ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. ลบ ไม่ระบุ ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ง. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่าน
7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยบริษัทฯ เองกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน
7.3ขอให้ท่านโปรดทราบว่าไม่มีวิธีการใด ที่จะปกป้องหรือป้องกันการเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีวิธีการใดในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาระบบและมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ
7.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชีเว็บไซต์ www.amarinbooks.com ของท่านกับใคร หากท่านใช้บัญชีของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นหากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านเข้าบัญชีหรือเสียการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆที่ได้ส่งให้กับบริษัทฯถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านโดยทันที บริษัทฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดหน้าต่างค้นหาหลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของท่าน

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้
8.2 บริษัทฯ จะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านต่อเมื่อ การเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือไม่มีความจำเป็นต้องเก็บอีกต่อไปหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9. การเก็บข้อมูลของระบบ
9.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนหรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม
9.2เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของบริษัทฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆด้วยระบบอินเตอร์เน็ตระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะทำการส่งข้อมูลให้โดยการส่งข้อมูลนั้นอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย
ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
ข. ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน
ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ
ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม
จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่นๆ
9.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ/สินค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ
9.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากยิ่งขึ้น
9.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน
9.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

10. สิทธิของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้ปฏิบัติตาม

11. หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก
แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่น รับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นเพื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร

12. การแจ้งเตือน
หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆต่อ www.amarinbooks.com โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรนำส่งทาง www.amarinbooks.com ในหัวข้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ถึงที่อยู่ตามข้อมูลดังนี้ สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ฯ (อาคาร B ชั้น 2) บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170