1-10 : How many eggs can we see ? – ปกแข็ง

195.00 ฿ 165.75 ฿

หนังสือภาพสำหรับเด็กที่จะสอนการนับจำนวน 1 – 10 เป็นภาษาอังกฤษผ่านการนับไข่ของสัตว์ต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้เรื่อง จำนวน สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ และเรียนรู้ชื่อของสัตว์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

มีสินค้า