แนะนำนิทานเสริมทักษะ ชุดฉลาดครบ 7Q ข้าวสวย ข้าวต้ม

การเล่า นิทานเสริมทักษะ ให้ลูกฟังถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่น ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะความฉลาดทั้ง 7Q ของลูกรักเพื่อความเข้าใจหลักการ 7Q อย่างแท้จริง ครั้งนี้จึงขอเสนอนิทานชุดฉลาดครบ 7Qข้าวต้ม ข้าวสวย แบ่งเป็น 7 เล่ม 7 ทักษะเพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ ซึมซับแต่ละทักษะอย่างเป็นธรรมชาติ 

มาดูกันว่า นิทานเสริมทักษะ ชุดฉลาดครบ 7 Q ข้าวสวย ข้าวต้ม ช่วยเสริมทักษะให้เด็กๆ ได้อย่างไรบ้าง

 

 

IQ (Intelligence Quotient) หรือ ความฉลาดทางสติปัญญา

เกี่ยวข้องกับการคิด ความจำ การคำนวณ และการรู้จักใช้เหตุผลเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสอดแทรกในหนังสือนิทาน ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องสมองดีเล่ม 1 ระหว่างอ่านคุณพ่อคุณแม่สามารถชี้ชวนให้เด็ก ๆ เล่นเกมท้าทายสมองไปพร้อม ๆ กับตัวละครในเรื่อง โดยคุณพ่อคุณแม่อาจคอยช่วยแนะนำวิธีการคิดวิเคราะห์ให้เด็ก ๆ ได้คิดตามอย่างใจเย็น และไม่เฉลยคำตอบล่วงหน้า แม้ว่าเด็ก ๆ จะตอบผิดก็ตาม เช่น เกมหาทางออก คุณพ่อคุณแม่อาจแนะนำให้เด็ก ๆลองใช้นิ้วลากเส้นก่อน เมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องจึงค่อยให้เด็ก ๆ ได้ใช้ดินสอลากเส้น เป็นการฝึกวางแผนก่อนลงมือทำเพื่อให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดนั่นเอง

สั่งซื้อ คลิก

 

EQ (Emotional Quotient) หรือ ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริม EQ ให้เด็ก ๆ ได้ ด้วยการสอนให้เขารู้จักชื่อเรียกอารมณ์ของตนเอง และรู้วิธีควบคุมจัดการตนเองอย่างถูกต้องด้วยนิทาน ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องอารมณ์ดีเล่ม 2ขณะอ่านคุณพ่อคุณแม่อาจชวนให้เด็ก ๆ คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการซักถาม ว่าเขาเคยมีอารมณ์อย่างตัวละครในเรื่องบ้างไหม และแนะนำวิธีจัดการตัวเองเช่น สอนไม่ให้เด็ก ๆ ทำลายข้าวของเมื่อโมโห ฝึกความคิดยืดหยุ่นด้วยการให้เด็ก ๆ รู้จักเปลี่ยนความคิดไปในแง่ดี เพื่อให้อารมณ์เย็นลง เป็นต้นหากเด็ก ๆ ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักอารมณ์ของตนเองได้ ก็จะนำไปสู่การเป็นเด็กที่มีทักษะทางสังคมที่ดี รวมทั้งสามารถจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สั่งซื้อ คลิก

 

CQ(Creativity Quotient) หรือ ความฉลาดในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการ และความคิดยืดหยุ่น

คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีทักษะทาง CQ ที่ดี ด้วยการสนับสนุนให้เขาได้เล่น ได้คิดนอกกรอบ และทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยนิทานข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องไอเดียดีเล่ม 3ระหว่างอ่านคุณพ่อคุณแม่สามารถชี้ชวนให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดว่า เด็ก ๆ จะนำสิ่งของต่าง ๆ ไปประดิษฐ์ต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง โดยปล่อยให้เด็ก ๆ ได้คิดจินตนาการอย่างเต็มที่ และหลังจากอ่านนิทานเล่มนี้จบ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจชวนเด็ก ๆ มาประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆตามที่เขาคิด เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ขั้นตอนการคิด การวางแผน และการลงมือทำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางสมองให้เขาได้อีกทางหนึ่งด้วย

สั่งซื้อ คลิก

 

MQ (Moral Quotient) หรือ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม

เป็นทักษะที่สำคัญมากในการสร้างเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะหากเด็กฉลาดแต่ขาดศีลธรรมและจริยธรรมแล้วเขาอาจกลายเป็นคนเก่งที่ละเลยหรือขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเล่มข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องทำดีเล่ม 4 ตัวละครในนิทานเรื่องนี้สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้เด็ก ๆ ได้ เช่น การรู้จักแยกแยะถูกผิด การไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน ความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน การมีจิตสาธารณะ และการเคารพกฎของสังคมเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้หลักทางศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดี ทำให้เขากลายเป็นคนที่หมั่นทำดี เป็นที่รักและชื่นชมของคนรอบข้าง ส่งผลให้เขารู้สึกดีกับตัวเองและมีความมั่นใจในการทำดีต่อไป

 

PQ (Play Quotient) หรือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

เพราะการเล่นนั้นสามารถส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางร่างกาย สมอง สังคม และภาษา ด้วยการใช้วิธีการสอนจากเล่ม ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องฉลาดแข็งแรง เล่ม 5 คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เล่มนี้ชี้ชวนเด็ก ๆ ให้ออกไปเล่นในชีวิตจริงได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ของเล่นที่ดีที่สุดของลูกก็คือคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรมีเวลาเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้จากการเล่น ไปพร้อมกับได้รับรู้ความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งจะทำให้เขาเติบโตเป็นเด็กที่ฉลาดแข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็งในอนาคต

 

AQ (Adversity Quotient) หรือ ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็ก ๆ จะต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเมื่อลงมือทำสิ่งต่าง ๆ จนชวนให้รู้สึกท้อแท้ คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อาจเข้าไปช่วยเหลือดูแลเขาได้ตลอดเวลา วิธีที่จะช่วยให้เด็ก ๆทำสิ่งที่เขาตั้งใจได้สำเร็จ คือการปลูกฝังให้เขามี ภูมิคุ้มกัน ไว้รับมือกับปัญหาต่าง ๆ เช่น มีความอดทน มีสติ มีความพยายาม ยอมรับความผิดพลาด และรู้จักการรอคอยซึ่งเป็นข้อคิดจาก ข้าวต้ม ข้าวสวย พี่น้องทำได้ เล่ม 6 ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของตัวละครในหนังสือเล่มนี้ พร้อม ๆ กับชวนให้คิดตามว่า หากเขาเจอปัญหาต่าง ๆ เขาจะรับมือกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

 

SQ (Social Quotient) หรือ ความฉลาดในการเข้าสังคม

เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปลูกฝังได้ด้วยหนังสือนิทาน ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องนิสัยดี เล่ม 7 คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวชี้นำให้เด็กๆเห็นตัวอย่างการวางตัวที่ดี ทั้งเรื่องมารยาทพื้นฐานในสังคม การแบ่งปันการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และการมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เด็กๆ เห็นภาพและเข้าใจว่าควรวางตัวอย่างไร เนื่องจากการสอนให้เด็กๆ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสิ่งที่คนอื่นตอบสนองต่อตัวตนของลูกอาจส่งผลต่อจิตใจ นิสัย และพฤติกรรมของเขาไปตลอดชีวิต

เพราะพัฒนาการของเด็กต้องเริ่มจากความเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดพฤติกรรมและทักษะทางความคิดให้กับเด็กเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ปลูกฝังทักษะ 7Q รอบด้านเพื่อพัฒนาการที่สมวัยของลูกรักด้วย นิทานชุดฉลาดครบ 7Q ข้าวต้ม ข้าวสวยประกอบไปด้วย 7 เล่ม วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านนายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาเล่มละ 95 บาท หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ amarinbooks.com

 

 


บทความอื่นๆ 

จะเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟังต้องทำยังไง ? : วิธีง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ทำตามได้ทันที

60 นิทานแนะนำ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

แนะนำหนังสือเลี้ยงลูก คู่มือพ่อแม่สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

หลักการ เลี้ยงลูกยุคใหม่ เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องเข้าใจ

พัฒนา ทักษะEF ให้ลูกได้ไม่ยาก ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนิทาน

Leave a Reply

แจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดและการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้ใน นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า